บทที่ 01 บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

พระศาสดามูหะหมัด ได้แสดงปาฏิหาริย์นานัปการโดยได้รับพระอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้า ปาฏิหาริย์เหล่านี้มีประจักษ์พยานรู้เห็นมากมาย ดังตัวอย่างเช่น :

i. เมื่อมีผู้ไม่มีความเชื่อจำนวนหนึ่งในนครเมกกะห์ ได้ขอให้พระศาสดามูหะหมัด to ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้กับพวกเขาประจักษ์ พระองค์ทรงแสดงการแยกดวงจันทร์ให้พวกเขาดู.1

ii. ปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งได้แก่ ทำให้น้ำไหลออกมาจากนิ้วพระหัตถ์ของพระมูหะหมัด เมื่อบรรดาพระสหายของพระองค์รู้สึกกระหายน้ำและไม่มีน้ำให้ดื่มเลย ยกเว้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยในคนโท พวกเขาเข้าไปเฝ้าพระองค์และทูลกับพระองค์ว่า พวกเขาไม่มีน้ำที่จะใช้ชำระล้างหรือแม้กระทั่งไว้ดื่มเลย ยกเว้นน้ำที่อยู่ในคนโทนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น พระมูหะหมัด จึงทรงจุ่มพระหัตถ์ลงไปในคนโทดังกล่าว และต่อมาน้ำได้เริ่มไหลออกมาระหว่างนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจึงดื่มและใช้ชำระล้างอย่างที่ปรารถนา บรรดาพระสหายเหล่านั้นมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งพันห้าร้อยคน2

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริย์อื่นๆ อีกจำนวนมากซึ่งพระองค์ทรงแสดงหรือเกิดกับพระองค์.