Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Rất đơn giản chỉ cần bạn nói hay đọc câu sau đây kèm theo sự nhận thức rõ ràng: “Là i-là-hà il-lol-loh, Mu-ham-ma-dur-ro-su-lul-loh (phiên âm theo tiếng Việt)”. Tới đây bạn đã chuyển sang Islam và trở thành một người Islam(để nghe câu này, hãy nhắt chuột vào đây). Câu nói trên có nghĩa là: “Không có thần linh nào khác ngoại trừ Thượng Đế (Allah),1 và Muhammad là Người đưa tin (Thiên Sứ) của Thượng Đế.” Phần đầu của câu này, “Trên đời này không có thánh thần nào ngoài Thượng Đế,” có nghĩa là ngoài Thượng Đế ra, không ai có quyền được thờ phụng, và rằng Thượng Đế không có vợ và cũng chẳng có con. Để trở thành một người Islam thực sự, người ta còn phải tin:

i. Tin rằng Thánh Kinh Qur'an là lời của Thượng Đế và do Ngài mặc khải

ii. Tin rằng Ngày Phán quyết (Ngày Hồi sinh) là có thực và ngày đó sẽ tới, như Thượng Đế đã hứa trong Kinh Qur'an

iii. Chấp nhận Islam như tôn giáo của mình.

iv.Không thờ phụng ai hay vật gì ngoài Thượng Đế.

Thiên Sứ Muhammad nói:

Thượng Đế cảm thấy vui mừng trước sự ăn năn của ai đó khi tìm đến Ngài. Và hơn bất cứ ai trong số những người vui mừng khi người đó cưỡi lạc đà vào sa mạc, và con lạc đà chạy trốn và mang theo số thức ăn, và người đó mất hết hy vọng có thể tìm lại con lạc đà và số thức ăn đó. Anh ta bèn đi tới bên một gốc cây rồi nằm dưới bóng cây (chờ chết), bởi vì anh ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng tìm thấy con lạc đà. Sau đó, trong lúc anh đang trong tình trạng tuyệt vọng, thì bỗng nhiên con lạc đà xuất hiện trước mắt. Anh ta liền nắm lấy dây cương và reo lên tột đỉnh, “Ôi Thượng Đế! Ngài chỉ là nô lệ của ta còn ta mới chính là ông chủ của Ngài!” Lỗi lầm của người này xuất phát từ chính niềm vui khôn tả của anh ta2

Câu nói, “Không có thần linh nào khác ngoại trừ Thượng Đế (Allah), và Muhammad là Người đưa tin (Thiên Sứ) của Thượng Đế,” được khắc trên lối vào.}