Thượng Đế đã trợ giúp Thiên Sứ cuối cùng của Ngài là Thiên Sứ Muhammad  bằng cách ban cho Ông rất nhiều phép mầu và những dấu hiệu để chứng minh rằng Ông đúng là Thiên Sứ do Thượng Đế đề cử (tuyển chọn). Bên cạnh đó, Thượng Đế cũng đã mặc khải cho Ông quyển sách cuối cùng của Ngài, Thánh Kinh Qur'an, với nhiều phép mầu chứng tỏ rằng Kinh Qur'an là lời của Thượng Đế, do Ngài mặc khải, chứ không phải là tác phẩm của bất cứ con người trần thế nào. Chương này sẽ đề cập đến một số chứng cứ đó.

 

ITon giao Islam mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội. Chương này đề cập đến một số lợi ích dành cho các cá nhân thông qua Islam

Một lưu ý quan trọng đối với khách truy cập cũ của chúng tôi:

Nếu bạn đã đọc xong các bài viết trong trang web này, thì bạn nên truy cập trang web đối tác của chúng tôi để biết thêm thông tin về đạo Hồi:

www.IslamReligion.com

Đây là một trang web dành cho những người có đức tin khác nhau, những người tìm cách hiểu đạo Hồi và Hồi giáo. Nó chứa rất nhiều bài viết ngắn gọn nhưng đầy thông tin về các khía cạnh khác nhau của đạo Hồi. Bài viết và video mới được thêm vào mỗi tuần. Nó cũng có tính năng Trợ giúp trực tiếp qua trò chuyện 1-1, đặc biệt đối với những người quan tâm đến việc chuyển đổi sang Hồi giáo.