Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Islam là sự chấp thuận và tuân theo những điều răn dạy mà Thượng Đế đã mặc khải cho Thiên Sứ cuối cùng của Ngài là Muhammad .