บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ศาสนาอิสลามคือการยอมรับและปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยต่อพระศาสดาองค์สุดท้ายของพระองค์ นั่นคือ พระมูหะหมัด นั่นเอง.