บทท 02 ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ศาสนาอิสลามมีไว้ซึ่งประโยชน์นานัปการสำหรับปัจเจกชนและสังคม ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์บางประการที่เกิดมาจากศาสนาอิสลามสำหรับปัจเจกชนทั้งหลาย .

พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้ :

และ (มุฮัมมัด) จงแจ้งข่าวดี แก่บรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขา คือสวนสวรรค์หลากหลาย ที่เบื้องล่าง มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน .......

(พระคัมภีร์กุรอาน 2:25)

พระผู้เป็นเจ้ายังทรงตรัสไว้อีกว่า:

จงเร่งรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดิน (ซึ่งสวรรค์นั้น) ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาร่อซู้ลของพระองค์....

(พระคัมภีร์กุรอาน 57:21)

พระศาสดามูหะหมัด ทรงตรัสกับพวกเราว่า ชนชั้นต่ำที่สุดของผู้ที่อาศัยอยู่ในสรวงสวรรค์นั้นจะมีมากกว่าที่อยู่บนโลกนี้ถึงสิบเท่า,1และทุกคนจะมีทุกอย่างที่ตนต้องการและมากกว่าสิบเท่าของบนโลกมนุษย.2 อีกทั้งพระศาสดามูหะหมัด ยังทรงตรัสไว้อีกว่า:

ที่ว่างบนสรวงสวรรค์แม้มีขนาดเท่าฝ่าเท้าก็อาจจะดีกว่าที่ว่างบนพื้นโลกและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในโลกนั้นด้วย3

พระองค์ยังทรงตรัสอีกด้วยว่า

บนสรวงสวรรค์นั้นจะมีสรรพสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู และจิตมนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้ได้.4

พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า

มนุษย์ที่น่าสังเวชที่สุดในโลกที่ปรารถนาในสรวงสวรรค์ก็จะถูกส่งไปสรวงสวรรค์ในทันที จากนั้นเขาจะถูกถามว่า “บุตรแห่งอาดัม เจ้าเคยประสบกับความทุกข์ยากบ้างหรือไม่ เจ้าเคยประสบกับความยากลำบากบ้างหรือไม่ จากนั้นเขาจะกล่าวว่า “ไม่เคยพระเจ้าค่ะ โอ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยประสบกับความทุกข์ยาก และไม่เคยประสบกับความลำบากใดๆ เลย”5

ถ้าท่านได้ไปสู่สรวงสวรรค์ ท่านจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างเกษมสุขโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศกหรือแม้กระทั่งความตาย พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความรื่นรมย์ให้กับท่าน และท่านจะอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นชั่วนิจนิรันดร พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้ :

และบรรดาผู้ที่ศรัทธา และประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น เราจะให้พวกเขาเข้าในบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล .......

(พระคัมภีร์กุรอาน 4:57)