บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ผู้ศรัทธาในความรัก ความเมตตาและความกรุณาต่อบุคคลอื่นเปรียบเสมือนกับร่างกาย หากส่วนใดของร่างกายเจ็บป่วยลง ร่างกายทั้งหมดจะพลอยได้รับความทุกข์และความเจ็บไข้นั้นด้วย1

สิ่งสมบูรณ์ที่สุดของผู้ศรัทธาในความจงรักภักดีต่อพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาในเรื่องศีลธรรม และที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเขานั้นได้แก่ผู้ใดก็ตามที่ดีที่สุดต่อภรรยาของพวกเขา2

ไม่มีผู้ใดในพวกเจ้ามีความเชื่อ (อย่างสมบูรณ์) จนกว่าเขาจะรักต่อพี่น้องของเขาอย่างที่เขารักในตัวของเขาเอง3

ผู้มีเมตตาจะได้รับความเมตตาจากผู้มีความเมตตาทั้งหลาย จงแสดงความเมตตาต่อมนุษย์โลกเหล่านั้น และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงความเมตตาต่อเจ้า4

ยิ้มให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าเป็นการทำบุญกุศล...5

การกล่าวดีเป็นการทำบุญกุศล6

ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทำความดีต่อเพื่อนบ้านของตนด้วย7

พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาพวกเจ้าตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานของพวกเจ้าและคุณค่าของพวกเจ้า8

จ่ายค่าแรงคนงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง9

บุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินไปตามทางเดินรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลัง เมื่อถึงยังบ่อน้ำ เขาจึงก้มลงไปในบ่อน้ำนั้น ดื่มจนเต็มกระเพาะ จากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมา ต่อมาเขามองเห็นสุนัขลิ้นห้อยตัวหนึ่ง พยายามลามเลียลงไปบนพื้นโคลนเพื่อดับกระหาย บุรุษผู้นั้นกล่าวว่า “สุนัขตัวนี้รู้สึกกระหายเหมือนอย่างที่ข้ารู้สึกเลย” ดังนั้น เขาจึงเดินลงไปในบ่อน้ำอีกครั้งหนึ่ง นำรองเท้าของเขาตักน้ำขึ้นมา และนำไปให้สุนัขตัวนั้นดื่ม ดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าจึงขอบใจเขาผู้นั้นและยกเลิกบาปทั้งปวงของเขา} มีผู้ทูลถามพระศาสดามูหะหมัด ว่า “ผู้ถือสารของพระผู้เป็นเจ้า พวกเราจะได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับความกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระเจ้าค่ะ” พระองค์ทรงตรัสว่า {มีสิ่งตอบแทนสำหรับความกรุณาที่มีให้แก่หมู่มวลมุนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิต10