บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ครอบครัว ถือเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานของสังคม ซึ่งปัจจุบันกำลังแตกแยก ระบบครอบครัวในศาสนาอิสลามได้นำสิทธิของสามี ภรรยา บุตร และญาติพี่น้องเข้ามาสู่ดุลยภาพที่สมบูรณ์ ด้วยการส่งเสริมความประพฤติที่ไม่เห็นแก่ตัว โอบอ้อมอารีและความรักในโครงสร้างของระบบครอบครัวที่มีการจัดการอย่างดี ความสงบสุขและความมั่นคงที่ได้รับมาจากสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งถือว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาล และถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการปลูกฝังทางด้านจิตใจในหมู่มวลสมาชิกของครอบครัว ความเป็นระเบียบของสังคมที่สมานฉันท์ควรได้รับการสรรสร้างจากสมาชิกในครอบครัวใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกันและจากบุตรผู้สืบสกุล.