บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ชาวมุสลิมให้ความเคารพและนับถือพระเยซู (ความสันติบังเกิดมาจากพระองค์) พวกเขายอมรับว่าพระองค์คือหนึ่งในผู้ถือสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มวลมนุษยชาติ พระคัมภีร์กุรอานได้ยืนยันถึงการประสูติอย่างบริสุทธิ์ของพระองค์และมีอยู่บทหนึ่งในพระคัมภีร์กุรอานที่ชื่อว่า ‘มัรยัม’ (แมรี่) พระคัมภีร์กุรอานได้อรรถาธิบายถึงการประสูติของพระเยซูดังนี้:

จงรำลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮ์กล่าวว่า มัรยัมเอ๋ย ! แท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งพจมานหนึ่ง จากพระองค์ ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห์ อีซาบุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิด.

(พระคัมภีร์กุรอาน , 3:45-47)

พระเยซูทรงประสูติอย่างมหัศจรรย์โดยคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นคำบัญชาเดียวกันที่ได้นำพาให้ อาดัมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นพระบิดาหรือพระมารดา พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า:

แท้จริงอุปมาของอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประปาศิตแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น

(พระคัมภีร์กุรอาน, 3:59)

ในช่วงระยะเวลาของการทำหน้าที่พระศาสดานั้น พระเยซูได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์มากมาย พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสให้พวกเราฟังว่าพระเยซูทรงตรัสว่า:

“และเป็นฑูต (นบีอีซา) ไปยังวงศ์วานอีสรออีล (โดยที่เขาจะกล่าวว่า) แท้จริงนั้นได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าของพวกท่านมายังพวกท่านโดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกท่านดั่งรูปนก แล้วฉันจะเป่าเข้าไปในมัน แล้วมันก็จะกลายเป็นนกด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด และคนเป็นโรคเรื้อน และฉันจะให้ผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้น ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และฉันจะบอกพวกท่านถึงสิ่งที่พวกท่านไว้ในบ้านของพวกท่าน...

(พระคัมภีร์กุรอาน, 3:49)

ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์ด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขน เป็นเพียงแผนการของเหล่าปัจจามิตรของพระเยซูที่จะตรึงกางเขนพระองค์ แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้พระองค์ปลอดภัยและทรงนำพระเยซูขึ้นไปเฝ้าพระองค์ และนำบุคคลิกลักษณะของพระเยซูใส่เข้าไปในร่างของอีกคนหนึ่ง หมู่ปัจจามิตรของพระเยซูจึงนำร่างของบุรุษผู้นี้ไปตรึงกางเขนแทน โดยคิดว่าเขาผู้นั้นคือพระเยซู พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า:

...และการที่พวกเขากล่าวว่า แท้จริงพวกเราได้ฆ่า อัล-มะซีห อีซา บุตรของมัรยัม ร่อซู้ลของอัลลอฮ์ และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซา และหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่ แต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก้พวกเขา และแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้น แน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขา พวกเขาหามีความรู้ใดๆ ต่อเขาไม่ นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้น และพวกเขามิได้ฆ่าเขาด้วยความแน่ใจ (อีซา)...

(คัมภีร์กุรอาน, 4:157)

ทั้งพระมูหะหมัด และพระเยซูไม่ใช่ผู้มาเปลี่ยนแปลงคำสอนเบื้องต้นในการศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ซึ่งนำมาสั่งสอนโดยพระศาสดาองค์ก่อนๆ แต่กลับเป็นผู้มายืนยันและนำคำสอนนั้นมาสอนใหม่ต่างหาก1

สุเหร่า Aqsa ในนครเยรูซาเล็ม.}