บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

มีอยู่ในซุนนาห์ (sunna)h (สิ่งที่พระศาสดามูหะหมัด ทรงตรัส ทรงกระทำ ทรงอนุญาต) คือแหล่งข้อมูลแหล่งที่สองในศาสนาอิสลาม ซุนนาห์ประกอบไปด้วยฮาดีธส์ (hadeeths) ซึ่งเป็นรายงานที่ถ่ายทอดมาอย่างน่าเชื่อถือจากบรรดาพระสหายของพระศาสดามูหะหมัด ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส ทรงกระทำ หรือทรงอนุญาต ความเชื่อในซุนนาห์เป็นความเชื่อเบื้องต้นอย่างหนึ่งของชาวมุสลิม.