บทที่ 03 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฟังบทนั้น

ผู้แต่ง:

I. A. Ibrahim

บรรณาธิการทั่วไป:

Dr. William (Daoud) Peachy

Michael (Abdul-Hakim) Thomas

Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester

Idris Palmer

Jamaal Zarabozo

Ali AlTimimi

บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์:

ศาสตราจารย์ Harold Stewart Kuofi

ศาสตราจารย์ F. A. State

ศาสตราจารย์ Mahjoub O. Taha

ศาสตราจารย์ Ahmad Allam

ศาสตราจารย์ Salman Sultan

รองศาสตราจารย์ Salman Sultan