Chương 02 Một số lợi ích của Islam mang lại cho con người

Nghe chương đó

Thượng Đế nói trong Kinh Qur'an:

Quả thật Những ai bất tin và chết đi trong tình trạng không có đức tin, thì không ai trong số họ được chấp nhận cho dù đất có đầy vàng được mang đến để chuộc tội. Họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn, và họ không được ai giúp đỡ.

(Kinh Qur'an, 3:91)

Bởi thế, cuộc đời này là cơ hội duy nhất để được vào Thiên đàng và thoát khỏi Hỏa ngục, vì lỡ có ai đó chết đi trong sự hoài nghi, sẽ không có cơ hội để quay lại thế giới này để mà tin. Như Thượng Đế có nhắc đến trong Kinh Qur'an về những gì sẽ xảy ra cho những người vô tín ngưỡng trong Ngày Phán quyết:

Và nếu ngươi có thể thấy được cảnh khi chúng đứng trên Ngọn lửa (Hỏa ngục), chúng than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu như chúng tôi có thể quay lại (trần gian) thì chúng tôi sẽ không phủ nhận các Dấu hiệu của Thượng Đế chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành những người tin tưởng”.

(Kinh Qur'an, 6:27)

Nhưng sẽ chẳng ai có cơ hội thứ hai này.

Thiên Sứ Muhammad có nói:

Người hạnh phúc nhất trên thế giới trong số những người bị đày xuống Hỏa ngục trong Ngày Phán quyết sẽ bị ngâm xuống một lần trong Ngọn lửa. Rồi sau đó, Thượng Đế sẽ hỏi, “Hởi con trai của Adam, ngươi có bao giờ thấy bất cứ điều tốt nào không? Ngươi có bao giờ hưởng bất cứ ân huệ nào không?” Người đó sẽ nói, “Không, ta thề với Ngài, thưa Thượng Đế!1