Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Câu trả lời là “Có”. Sunnah (Là những gì mà Thiên Sứ Muhammad đã nói, đã làm, hoặc đã chứng minh) là tài liệu thứ hai trong Islam. Sunnah bao gồm những Hadeeths, là những gì được các bạn hửu của Thiên Sứ Muhammad truyền lại một cách đáng tin cậy về những gì Thiên Sứ đã nói, đã làm, hoặc đã chứng minh. Đức tin vào Sunnah là một đức tin cơ bản của Islam.