Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Bản quyền © 1996-2002 I. A. Abu-Harb.

Tất các quyền đã được đăng ký. Không phần nào của trang web này hoặc cuốn sách có tựa đề Sách hướng dẫn tóm tắt có minh họa để hiểu về Đạo Hồi có thể tái bản, truyền phát dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào, điện tử, cơ khí, bao gồm bản sao, bản ghi âm hoặc bất cứ hệ thống lưu trữ hoặc phục hồi nào, mà không được phép bằng văn bản của tác giả, ngoại trrừ tình huống được cho phép dưới đây.

Để Tái bản

Việc tái bản, in lại, hoặc sao chép trang web này, hoặc bất cứ trang nào trên đó, hoặc toàn bộ cuốn sách chỉ được phép làm miễn phí với những điều kiện như sau:

(1) Hoàn toàn không được phép thay đổi, bổ sung, hoặc lược bỏ.

(2) Phải cho thêm phần chữ và đường liên kết sau đây vào cuối mỗi trang web với cỡ chữ nhỏ nhất là 3 (12 pt):

Xin lưu ý rằng, sự cho phép này không áp dụng cho các bài và đường liên kết dưới trang "Để có thêm thông tin về Đạo Hồi" hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác trên trang web này ngoài tiếng Anh.

Publication Information on the Book:

Below is publication information on the book, A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam:

ISBN: 9960-34-011-2

Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654

Published by Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA.