Chương 03 Thông tin chung về Islam

Nghe chương đó

Tác giả

I. A. Ibrahim

Người dịch: Biên tập tổng hợp:

Dr. William (Daoud) Peachy

Michael (Abdul-Hakim) Thomas

Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester

Idris Palmer

Jamaal Zarabozo

Ali AlTimimi

Biên tập khoa học

Professor Mahjoub O. Taha

Professor Ahmad Allam

Professor Salman Sultan

Associate Professor H. O. Sindi