Kapittel 3 Noen bevis for sannheten i islam

Lytt til det kapitlet

1) Troen på Gud:

Muslimer tror på én unik og usammenlignbar Gud. Han har ingen sønn og heller ingen partner, og ingen foruten Han alene, har rett til å bli tilbedt. Han er den sanne Gud, og all annen guddom er falsk. Han har de mest praktfulle navn og de mest enestående, perfekte egenskaper. Ingen deler Hans guddommelighet eller Hans egenskaper. I Koranen beskriver Gud seg selv:

Si: ”Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like

(Koranen, 112:1-4)

Ingen har rett til å bli påkalt, bønnfalt, bedt til, eller vist noen form for tilbedelse, bortsett fra Gud alene.

Kapittel 112 fra Koranen skrevet med arabisk kalligrafi.}

Gud alene er den Allmektige, Skaperen, den Suverene og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet. Han administ-rerer alt. Han er ikke avhengig av noen av Sine skapninger, men alle Hans skapninger er fullstendig avhengige av Ham. Han er Den som hører alt, Den som ser alt og Den som vet alt. På en perfekt måte omfatter Hans kunnskap alt som er, både det synlige og det skjulte, det offentlige og det private. Han vet hva som har hendt, hva som vil skje og hvordan det vil skje. Intet anliggende skjer i verden uten Hans vilje. Hva Han enn vil, det blir, og hva Han enn ikke vil, det blir ikke, og det vil aldri bli. Hans vilje overgår alle skapningers vilje. Han har makt over alt, og Han kan gjøre alt. Han er den mest Nåderike, den mest Barmhjertige og den mest Gavmilde. I en uttalelse fra profeten Mohammad , blir vi fortalt at Gud er mer barmhjertig mot Sine skapninger enn en mor er mot sitt barn.1 Gud er høyt hevet over urettferdighet og tyranni. Han er Allvitende i alle Sine handlinger og bestemmelser. Dersom noen ønsker noe fra Gud, kan han eller hun spørre Gud direkte uten å måtte be noen andre om å gå i forbønn for seg.

Gud er ikke Jesus, og Jesus er ikke Gud.2 Til og med Jesus selv fornekter at han er Gud. Gud har sagt i Koranen:

Sannelig, vantro er de som sier: ”Gud er Messias (Jesus), Marias sønn!” Messias sa: ”O Israels barn! Tilbe Gud, min Herre og deres Herre." Hvem enn som sidestiller partnere med Gud, for ham har Gud forbudt Paradiset, og hans hjem blir Ilden (Helvete)! For synderne3 vil der ikke finnes noen hjelpere.”

(Koranen, 5:72)

Gud er ikke en treenighet. Gud har sagt i Koranen:

Sannelig, vantro er de som sier: ”Gud er den tredje av tre (i en treenighet)”, når der ikke finnes noen guder foruten én Gud. Hvis de ikke opphører med det de sier, så sannelig vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem. Skulle de ikke heller vende seg til Gud og be om Hans tilgivelse? Gud er den mest Tilgivende, den mest Nåderike. Messias (Jesus), Marias sønn, var ikke mer enn et sendebud...

(Koranen, 5:73-75)

Islam avviser at Gud hvilte på den syvende dag av skapelsen, at Han kjempet med en av Sine engler, at Han er en sjalu deltager i et komplott mot menneskeheten, og at Han er inkarnert i en menneskeskikkelse. Islam avviser også at Gud kan kjennetegnes ved noen som helst menneskelig form. Alt dette anses å være blasfemisk. Gud er den Opphøyde. Han er høyt hevet over enhver ufullkommenhet. Han blir aldri sliten. Han blir ikke trett, ei heller sover Han.

Det arabiske ordet Allah betyr Gud (den Ene og sanne Gud som har skapt hele universet). Ordet Allah er et navn for Gud som brukes på det arabiske språket, både av arabiske muslimer og arabiske kristne. Dette ordet kan ikke brukes som benevning for noe annet enn den ene sanne Gud. Det arabiske ordet Allah er nevnt i Koranen mer enn ca. 2700 ganger. På arameisk, et språk som er nært beslektet med arabisk og et språk som Jesus snakket regelmessig,4 er Gud også omtalt som Allah.

2) Troen på englene:

Muslimer tror på englenes eksistens og at de er ærefulle skapninger. Englene tilber Gud alene, de adlyder Ham og handler kun på Hans befaling. Gabriel er en av englene, og det var han som brakte ned Koranen til Mohammad .

3) Troen på Guds åpenbarte bøker:

Muslimer tror at Gud åpenbarte bøker til Sine budbringere, som bevis for menneskeheten og som en veiledning for dem. En av disse bøkene er Koranen, som Gud åpenbarte til profeten Mohammad . Gud har garantert at Koranen blir beskyttet mot både korrupsjon og forvrengninger. Gud har sagt:

Sannelig, Vi har sendt ned Koranen, og Vi vil bevare den sikkert (mot korrupsjon).

(Koranen, 15:9)

4) Troen på profetene og Guds budbringere:

Muslimer tror på profetene og Guds budbringere. Disse startet med Adam og inkluderte Noa, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses og Jesus (fred være med dem). Men Guds siste budskap til menneskeheten, en gjentatt bekreftelse av det evige budskap, ble åpenbart for profeten Mohammad . Muslimer tror at Mohammad er den siste profeten som er sendt av Gud, for Gud har sagt:

Mohammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Guds sendebud og den siste av profetene…

(Koranen, 33:40)

Muslimer tror at alle profetene og budbringerne var skapte mennesker som ikke hadde noen av Guds guddommelige kvaliteter.

5) Troen på dommedag:

Muslimer tror på dommedagen (oppstandelsen) da alle mennesker vil gjenoppstå fremfor Gud og motta dom for sin tro og sine handlinger.

6) Troen på Al-Qadar:

Muslimer tror på Al-Qadar, som betyr guddommelig predestinasjon, men troen på guddommelig predestinasjon betyr ikke at menneskene ikke har fri vilje. Muslimene tror derimot at Gud har gitt menneskene den frie vilje. Det betyr at de kan velge mellom rett og galt, og at de er ansvarlige for sine valg.

Troen på guddommelig predestinasjon inkluderer troen på de følgende fire forhold: 1) Gud vet alt. Han vet hva som har hendt og hva som vil komme til å hende. 2) Gud har registrert alt som har hendt og alt som vil komme til å hende. 3) Hva enn Gud vil skal skje, det vil skje, og hva enn Gud forbyr, det vil aldri skje. 4) Gud er Skaperen av alt