Peatükk 03 Üldine teave islami kohta

Kuula seda peatükki

Moslemid usuvad viimsesse kohtupäeva (ülestõusmispäeva), mil kõik inimesed äratatakse üles Jumala kohtuotsuseks, mis tehakse nende usu ja tegude põhjal.

6) Usk Al-Qadar’isse:

Moslemid usuvad Al-Qadar’isse ehk jumalikku ettemääratusse. Kuid see usk jumalikku ettemääratusse ei tähenda, et inimestel poleks vaba tahet. Moslemid usuvad, et Jumal on andnud inimolenditele vaba tahte. See tähendab, et nad võivad valida õige ja vale vahel ja nad on oma valikute eest vastutavad.

Usk jumalikku ettemääratusse sisaldab usku nelja Jumala omadusse: 1) Jumal teab kõike. Ta teab, mis on juhtunud ja mis juhtub. 2) Jumal on üles täheldanud kõik, mis on juhtunud ja mis juhtub. 3) Mida Jumal soovib, et juhtuks, see juhtub, ja mida ta ei soovi, et juhtuks, see ei juhtu. 4) Jumal on kõige Looja.

1) Usk Jumalasse:

Moslemid usuvad ühte, ainulaadsesse, võrreldamatusse Jumalasse, kellel ei ole ei poega ega kaaslast. Kellelgi ei ole õigust teenida kedagi teist peale Tema. Ta on tõeline Jumal ja kõik muud jumalused on väärad. Talle kuuluvad kõige suursugusemad nimed ja ülevad, täiuslikud tunnused. Keegi ei jaga Tema jumalust, ega Tema tunnuseid. Koraanis kirjeldab Jumal end nii:

Ütle: „Ta on Jumal, üks ja ainus. Jumal, igavene, kes ei ole eostanud ega ole ka eostatud ja Talle ei ole võrdset.”

(Koraan, 112:1-4)

Ei ole õigust pöörduda või palvetada kellegi teise kui Jumala poole, ei ole õigust appi kutsuda või mis tahes muul moel ülistada kedagi teist peale Jumala

Koraani 112. peatükk araabia kalligraafias.}

Vaid Jumal on Kõikvõimas, kõige Looja, Valitseja ja kõige universumis leiduva Alalhoidja. Ta juhib kõiki tegusid. Ta ei sõltu millestki, mis on Tema poolt loodud, kuid kõik Tema poolt loodu sõltub kõigis oma vajadustes Temast. Ta on kõige Kuulja, Nägija ja Teadja. Täiuslikul viisil hõlmavad tema teadmised kõike, nii avalikku kui ka salajast. Ta teab, mis on juhtunud, mis juhtub ja kuidas juhtub. Kõik siin maailmas sünnib vaid Tema tahtel. Mida iganes Ta soovib, see on, ja mida iganes Ta ei soovi, seda ei ole ja ei saa ka kunagi olema. Tema tahe on üle kõige loodu tahte. Tal on võim kõige üle ja Ta on kõigeks võimeline. Ta on kõige Halastavam, Armulisem ja Lahkem. Prohvet Muhammed ütles, et Jumal on Oma loodu suhtes halastavam kui ema oma lapse suhtes . Jumal on kaugeltki vaba ebaõiglusest ja türanniast. Ta on kõige Targem kõikides Oma tegudes ja määrustes. Kui keegi Jumalalt midagi soovib, võib ta küsida Jumalalt otse, ilma et peaks paluma kellelgi teisel tema eest Jumalale kosta.1

Jumal ei ole Jeesus ja Jeesus ei ole Jumal.2 Ka Jeesus ise lükkas selle väite tagasi. Jumal on Koraanis öelnud:

Tõesti, need on uskmatud, kes on öelnud: „Jumal on Messias (Jeesus), Maarja poeg.” Messias ütles: „Iisraeli lapsed, teenige Jumalat, minu Issandat ja teie Issandat. Kes lisab Jumalat teenides Talle kaaslasi, sellele on Jumal keelanud Paradiisi ja tema koduks on (Põrgu)tuli. Keelust üleastujatel ,3 ei saa olema ühtki abistajat.

(Koraan, 5:72)

Jumal ei ole kolmainsus. Ta on Koraanis öelnud:

Tõesti, need on uskmatud, kes ütlevad: „Jumal on üks kolmest (kolmainsuses),” kui pole ühtki Jumalat peale Tema. Kui nad ei loobu sellest, mida nad räägivad, siis tõesti, piinarikas karistus saab osaks uskmatutele nende seast. Kas nad tõesti ei kahetse pigem pattu Jumala ees ega palu tema andestust? Sest Jumal on kõige Andestavam, Halastavam. Messias (Jeesus), Maarja poeg, oli kõigest sõnumitooja....

(Koraan, 5:73-75)

Islam ei nõustu sellega, et Jumal seitsmendal loomispäeval puhkas, et Ta ühega oma inglitest maadles, et Ta on kuri vandenõulane inimkonna vastu või et ta kehastub mis tahes inimolendis. Ka hülgab islam Jumalale mis tahes inimvormi omistamise. Kõike seda peetakse Jumalat teotavaks. Jumal on Kõrgeim. Ta on kaugeltki vaba igasugusest ebatäiusest. Ta ei ole iial kurnatud ega unine ja Ta ei maga mitte kunagi.

Araabiakeelne sõna Allah tähendab Jumalat (üks ja ainus tõeline Jumal, kes lõi kogu universumi). See sõna Allah on Jumala nimetus, mida kasutavad kõik araabia keele rääkijad, nii araabia moslemid kui kristlased. Araabiakeelne sõna Allah esineb Koraanis mitutuhat korda. Aramea keeles, mis on araabia keelega lähedases suguluses ja mida Jeesus tavapäraselt kõneles 4viidatakse Jumalale samuti kui Allahile.

2) Usk inglitesse:

Moslemid usuvad inglite olemasolusse ja seda, et nad on austatud olendid. Inglid teenivad üksnes Jumalat, kuuletuvad Talle ja tegutsevad vaid Tema käsul. Inglite hulgas on Gaabriel, kes tõi Koraani Muhammedile

3) Usk Jumala poolt ilmutataud raamatutesse:

Moslemid usuvad, et Jumal ilmutas Oma prohvetitele raamatud tõestuseks ja juhiks inimkonnale. Nende raamatute hulgas on Koraan, mille Jumal ilmutas prohvet Muhammedile . Jumal on taganud Koraani kaitse igasuguse rikkumise ja moonutamise eest. Jumal on öelnud:

Tõepoolest, Meie saatsime Meenutaja (Koraani) ja Me kindlasti kaitseme seda (rikkumise eest)

(Koraan, 15:9)

Moslemid usuvad prohvetitesse ja Jumala sõnumitoojatesse, alates Aadamast, kaasa arvatud Noa, Aabraham, Ismael, Iisak, Jaakob, Mooses ja Jeesus (rahu olgu nendega). Kuid Jumala viimane sõnum inimesele, igavese sõnumi taaskinnitus, ilmutati prohvet Muhammedile . Moslemid usuvad, et Muhammed on viimane Jumala poolt saadetud prohvet, nagu Jumal on öelnud:

Muhammed ei ole teie hulgast ühegi mehe isa, vaid ta on Jumala sõnumitooja ja viimane prohvetite seast ..

(Koraan, 33:40)

Moslemid usuvad, et kõik prohvetid ja sõnumitoojad olid loodud inimolendid, kellel ei olnud mingeid jumalikke omadusi.

5) Usk viimsesse kohtupäeva: